Bekijkhetlive.nl is onderdeel van Enrich Visuals

Enrich Visuals, gevestigd aan Barneveldseweg 81 6741LJ Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– E-mailadres

– Ingestuurde vragen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webinar@bekijkhetlive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het bijhouden van het aantal aanmeldingen voor een webinar event ten behoeve van benodigde data capaciteit voor een livestream en communicatie naar onze klanten.

– Verzenden van herinneringen aan en/of ter evaluatie van een Webinar dat georganiseerd wordt in samenwerking met bekijkhetlive.nl. Het maximum aantal mails wordt bij aanmelding gemeld. Onderaan elke verstuurde mail kan ook tussentijds worden uitgeschreven. Het kan mogelijk zijn dat een inschrijving verplicht is om volledige toegang te krijgen tot een Webinar, dit wordt dan vooraf vermeld tijdens het aanmelden.

– Ingestuurde vragen worden volledig anoniem verwerkt, hier worden ook geen persoonsgegevens gevraagd. Het gebruik van de ingestuurde vragen wordt vermeld per evenement.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals gebruikt geen computerprogramma’s of systemen die besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Enrich Visuals) tussen zit. De emailadressen worden per event bijgehouden door SendinBlue, waar ook de herinneringsmails + evaluatiemails vanuit verstuurd worden. Na elk event wordt de desbetreffende contactlijst verwijderd. De ingestuurde vragen gaan per webinar event naar een speciaal emailadres, dit mailadres en inhoud worden na het event verwijderd.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Gegevens worden bewaard van het moment van inschrijving tot uiterlijk 1 dag na de laatste mail. De laatste (evaluatie)mail wordt uiterlijk 7 dagen na het event verstuurd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Enrich Visuals verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alleen het aantal inschrijvingen en ingestuurde vragen worden gedeeld met de samenwerkende partijen van dat Webinar event.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de ‘unsubscribe’ optie onderaan de mails of door te mailen naar webinar@bekijkhetlive.nl met het verzoek om uw emailadres te verwijderen uit de lijst van een webinar dat nog niet heeft plaats gevonden.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@enrichvisuals.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bekijkhetlive/Enrich Visuals zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Enrich Visuals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bekijkhetlive.nl/Enrich Visuals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webinar@bekijkhetlive.nl

 

Contactgegevens

Bekijkhetlive.nl is onderdeel van Enrich Visuals

www.bekijkhetlive.nl

www.enrichvisuals.nl

Barneveldseweg 81 6741LJ Lunteren

Engeline Roggeveen is de Functionaris Gegevensbescherming van Enrich Visuals zij is te bereiken via webinar@bekijkhetlive.nl